Vandaag Gratis verzending
Vandaag Gratis verzending

Integraal beleid

Privacyverklaring Prime Amsterdam

versie 0.1.6

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03-11-2020.
Wij zijn ons ervan bewust dat u ons uw vertrouwen heeft geschonken. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina staat welke informatie wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom wij deze informatie verzamelen en hoe wij deze gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Prime-Amsterdam.com. U dient zich ervan bewust te zijn dat Prime Amsterdam niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid.

Prime-Amsterdam.com respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe wij de verzamelde informatie gebruiken

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u om persoonlijke informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de dienst te verlenen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Prime-Amsterdam.com of die van een derde partij. Wij zullen deze informatie niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, kunnen wij deze berichten opslaan. Af en toe vragen wij u om uw persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de situatie. Zo kunnen wij uw verzoeken verwerken en beantwoorden. De informatie wordt opgeslagen op eigen beveiligde servers van Prime Amsterdam of die van een derde partij. Wij zullen deze informatie niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoeksdoeleinden om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten daarop kunnen afstemmen.

Deze site maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Prime Amsterdam of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om uw gebruik van de website te volgen, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doel van het gebruik
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die welke in dit Privacybeleid worden beschreven, tenzij wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen.

Derde
Informatie wordt niet gedeeld met derden, met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken voor onze online winkel. Hieronder valt bijvoorbeeld het beoordelingssysteem WebshopKeur. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het doel van de aanvraag en wordt niet gedeeld. Bovendien kan de informatie in sommige gevallen intern worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Dit privacybeleid is aangepast aan het gebruik en de mogelijkheden van deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam dit privacybeleid regelmatig te lezen. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Aanpassen/afmelden voor de service nieuwsbrief
Onderaan elke mailing heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen of u af te melden voor de nieuwsbrief.

Wij waarderen uw privacy en de informatie die u ons verstrekt in verband met onze SMS marketing service. Wij gebruiken deze informatie om u tekstberichten te sturen (voor uw bestelling, inclusief herinneringen wanneer u afrekent), sms-marketingaanbiedingen en transactieteksten, inclusief verzoeken om beoordelingen van ons.

Onze website gebruikt cookies om bij te houden welke artikelen u aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd, ook wanneer u uitcheckt. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen wanneer wij een SMS-herinnering moeten sturen.

Communicatie wijzigen/annuleren
Als u uw gegevens wilt wijzigen of uzelf uit onze bestanden wilt verwijderen, neem dan contact met ons op. Zie contactgegevens hieronder. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser zo instellen dat deze alle cookies weigert of aangeeft wanneer een cookie wordt verzonden. Als u uw gegevens wilt wijzigen of uzelf uit onze bestanden wilt verwijderen, neem dan contact met ons op. Zie contactgegevens hieronder. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser zo instellen dat deze alle cookies weigert of aangeeft wanneer een cookie wordt verzonden. Sommige kenmerken.

Door in te stemmen met de SMS-marketing van Prime Amsterdam bij het afrekenen en het initialiseren van een aankoop of door je in te schrijven via onze inschrijvingshulpmiddelen, ga je akkoord met het ontvangen van terugkerende sms-berichten (voor je bestelling, inclusief herinneringen bij het verlaten van de kassa), aanbiedingen voor SMS-marketing en transactieberichten, inclusief verzoeken om beoordelingen van ons, zelfs als je mobiele nummer geregistreerd staat op een door de staat of de federale overheid ingestelde bel-me-niet-lijst. De berichtfrequentie varieert. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van tekstmarketingberichten en meldingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat u van ons ontvangt of gebruik de afmeldlink die wij u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden. Wij brengen geen kosten in rekening voor de service, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die uw draadloze provider in rekening brengt voor sms-berichten. Er kunnen berichten- en gegevenstarieven van toepassing zijn.

Voor vragen kun je HELP sms'en naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen. Je kunt ook contact met ons opnemen via https://prime-amsterdam.com/pages/contact voor meer informatie.

We hebben te allen tijde het recht om een telefoonnummer of shortcode die we gebruiken voor de service te wijzigen. Je zult bij dergelijke gelegenheden op de hoogte worden gesteld. U stemt ermee in dat berichten die u naar een door ons gewijzigd telefoonnummer of verkorte kiescode stuurt, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het honoreren van verzoeken in dergelijke berichten.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of onjuiste bezorging van informatie die via de service wordt verzonden, fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de service.

Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons Privacybeleid https://prime-amsterdam.com/pages/integreret-politik raadplegen om te bepalen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Overeenkomst tot arbitrage en verklaring van afstand van groepsacties:

Arbitrage:

Door producten of diensten van Prime Amsterdam te gebruiken of te kopen, gaat u ermee akkoord dat elk geschil, claim, actie of geschil tussen u en Prime Amsterdam voortvloeiend uit of verband houdend met: (a) deze voorwaarden, of de schending daarvan, of (b) uw toegang tot of gebruik van de website van Prime Amsterdam of de diensten of het materiaal, of (c) een vermeende schending van een federale of staatswet, statuut of verordening (elk van deze geschillen of vorderingen, een "Claim"), uitsluitend zal worden opgelost door middel van bindende individuele arbitrage beheerd door de American Arbitration Association in overeenstemming met de toepasselijke regels.

Arbitrage is een vorm van geschillenbeslechting waarbij partijen overeenkomen om hun geschillen en potentiële geschillen voor te leggen aan een neutrale derde persoon (een arbiter genoemd) voor een bindende beslissing, in plaats van dergelijke geschillen te laten beslechten in een rechtszaak, in de rechtbank, door een rechter of een juryrechtspraak. De arbiter is verplicht om schriftelijk een gemotiveerde uitspraak te doen, met inbegrip van alle feitelijke en juridische bevindingen op basis waarvan de uitspraak is gedaan. De arbiter heeft niet de bevoegdheid om juridische fouten te maken en de uitspraak van de arbiter kan worden vernietigd of gecorrigeerd door middel van een rechterlijke toetsing door een bevoegde rechtbank. De advocatenhonoraria, deskundigenkosten en andere kosten en uitgaven van elke partij in verband met de arbitrage worden gedragen door de partij die deze kosten en uitgaven maakt.

Arbitrageprocedures:

Vorderingen worden door één arbiter gehoord. Arbitrages worden gehouden in [provincie, staat, VS], maar de partijen kunnen kiezen of ze persoonlijk, telefonisch of door het indienen van documenten verschijnen. Op de arbitrage zijn de Federal Arbitration Act ("FAA") en de interne wetten van de [staat] van toepassing, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. Alle geschillen in dit verband zullen uitsluitend worden beslecht door een arbiter. Als, maar alleen als, de arbiter bepaalt dat de FAA niet van toepassing is, is de wet van New York inzake arbitrageovereenkomsten van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de vraag of de voorgaande wederzijdse arbitragebepalingen niet-afdwingbaar, onwrikbaar, van toepassing, geldig, nietig of vernietigbaar zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een arbiter en niet door een rechtbank.

Uitsluiting van arbitrage:

Niettegenstaande de voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst, kunt u ervoor kiezen om een vordering in rechte te vervolgen en niet door middel van arbitrage als u zich afmeldt voor deze arbitrageprocedures binnen 30 dagen na de datum waarop u voor het eerst een van de producten of diensten van Prime Amsterdam koopt (de "Opt-Out Deadline"). U kunt zich afmelden door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar [adres invoegen]. Uw schriftelijke kennisgeving moet bevatten (1) uw naam, (2) uw adres, en (3) een duidelijke verklaring dat u geschillen niet wenst op te lossen door middel van arbitrage. Je beslissing om af te zien van arbitrage heeft geen nadelige gevolgen voor je relatie met Prime Amsterdam. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de ontvangst door Prime Amsterdam van uw opt-out kennisgeving, en u kunt daarom wensen om een bericht te sturen door middel van een schriftelijk ontvangstbewijs. Een opt-out verzoek ontvangen na de Opt-Out Deadline zal niet geldig zijn en u moet uw claim in arbitrage indienen.

Verklaring van afstand groepsgeding:

U en Prime Amsterdam komen overeen dat u claims tegen Prime Amsterdam alleen in uw respectieve individuele hoedanigheid kunt indienen of eraan kunt deelnemen, en niet als eiser of groepslid in een vermeende collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. Tenzij zowel u als Prime Amsterdam schriftelijk anders overeenkomen, mag de arbiter de vorderingen van andere personen of partijen die zich in dezelfde situatie bevinden, niet consolideren of samenvoegen en mag hij niet anderszins een representatieve of collectieve procedure voorzitten. Niettegenstaande enige andere clausule in deze overeenkomst, kan elke claim dat het geheel of een deel van deze Class Action Waiver niet-afdwingbaar, onredelijk, nietig of vernietigbaar is, alleen worden bepaald door een bevoegde rechtbank en niet door een arbiter.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op 

elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.